Podmínky poskytování služby DoDo

Podmínky poskytování služby společnosti DoDo Czech s.r.o., IČ 24128848, DIČ CZ24128848, se sídlem Pernerova 702/39, Karlín, 186 00 Praha, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181207 pro přístup a užití SMS Služby DoRuky (dále jen „Podmínky“).

Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících SMS a FACEBOOK Službu DoDo („Uživatel“), jakož i další související právní vztahy.

I. Úvodní ustanovení

DoDo Czech s.r.o. provozuje a spravuje prostřednictvím SMS zpráv a Facebookového profilu (dále jen („komunikační kanály“) službu („Služba DoDo“).

DoDo Czech s.r.o. vyvíjí činnost k obstarávání záležitostí Uživatele, zpravidla obstarání zboží nebo služeb (společně dále jen „zboží“; zboží však samostatně neprodává, jedná na základě pokynu Uživatele, tedy zajistí koupi zboží jménem a na účet Uživatele dle jeho pokynu) na území hl. m. Prahy, přičemž obsluhované území je specifikováno na www.idodo.cz a může být předmětem změn. Součástí služby je zpravidla doručení zboží Uživateli nebo třetí osobě, Uživatelem určené. Službou je dále rozuměno zajištění činností souvisejících se správou osobního automobilu uživatele (odvoz do autoservisu, zajištění čištění osobního automobilu, přezutí penumatik, stk…). Smlouva je uzavřena bezvýhradnou akceptací návrhu DoDo Czech s.r.o. (“Potvrzení“), prostřednictvím komunikačních kanálů.

DoDo Czech s.r.o. nevystupuje jako odborník k poskytovanému zboží; v případě, že Uživatelem jsou požadovány odborné znalosti, je potřeba na to DoDo Czech s.r.o. předem upozornit a DoDo Czech s.r.o. v takovém případě potvrdí, zda s obstaráním takové záležitosti souhlasí.

Uživatel zasláním SMS zprávy nebo skrze facebookový profil, a jakoukoliv další komunikací prostřednictvím komunikačních kanálů stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

DoDo Czech s.r.o. není povinen k obstarání jakékoliv záležitosti, a to do okamžiku dokud se k tomu výslovně nezaváže. Před přijetím potvrzení o obstarání záležitosti se její odmítnutí, popř. jiná negativní odpověď, ale i nepotvrzení ze strany DoDo Czech s.r.o. považuje za odmítnutí věc obstarat a smlouva mezi DoDo Czech s.r.o. a Uživatelem nevznikne.

DoDo Czech s.r.o. není povinen obstarání provést a je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, ukáže-li se kdykoliv, že obstarávaná záležitost je, byť potencionálně, v rozporu s právními předpisy (např. dodávka alkoholu mladistvým), nemravná nebo jinak nevhodná, nebo jednání či pokyn(y) Uživatele vykazuje známky fraudu.

DoDo Czech s.r.o. provádí obstarání zpravidla osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, může však svěřit provedení obstarání i třetí osobě, s čímž Uživatel souhlasí. DoDo Czech s.r.o. za obstarání záležitosti účtuje odměnu. Tato je již zahrnuta v celkové ceně, která bude Uživateli vždy předem oznámena a Uživatel ji před započetím obstarávání odsouhlasí. Tato celková cena zahrnuje i případné další náklady (např. doprava, balení), není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

DoDo Czech s.r.o. po obstarání záležitosti zpřístupní daňový doklad vztahující se k obstarávané záležitosti (faktura na zboží) na www.idodo.cz, přičemž konkrétní adresa, kde bude možné doklad stáhnout, zpravidla v pdf formátu, bude Uživateli zaslána SMS zprávou, ve které bude vložen odkaz na stáhnutí. S ohledem na povahu Služby DoDo, kterou je zejména bezodkladné obstarání zboží, Uživatel svým potvrzením žádá DoDo Czech s.r.o., aby začal s poskytováním služeb okamžitě a dále Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že není oprávněn odstoupit od obstarání záležitostí od okamžiku, kdy bylo obstarání záležitostí ze strany DoDo Czech s.r.o. zcela poskytnuto.

Pokud obstarání záležitostí ještě nebylo zcela poskytnuto, má Uživatel právo odstoupit od jejich poskytování ve lhůtě 14 dnů od Potvrzení obstarání záležitostí. Vzhledem k povaze Služeb, jejichž poskytování je zpravidla zahájeno na žádost Uživatele před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení, je v případě takového odstoupení Uživatel povinen uhradit DoDo Czech s.r.o. poměrnou část sjednané ceny za obstarání záležitostí poskytnuté do okamžiku odstoupení od obstarání záležitostí.

Odstoupení od smlouvy je Uživatel povinen oznámit stejným způsobem, kterým došlo k objednání a potvrzení obstarání záležitostí a bezodkladně zaslat odstoupení elektronicky na e-mailovou adresu: info@idodo.cz nebo písemně na své náklady na adresu: DoDo Czech s.r.o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8.

Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel využít tento vzorový formulář. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace je vedena téměř výlučně prostřednictvím komunikačních kanálů.

Dodo Czech s.r.o. neodpovídá za škodu, způsobenou na osobním automobilu, způsobenou v souvislosti s poskytnutím služby správa osobního automobilu.

Uživatel je povinen mít osobní automobil pojištěn pro případ škody/újmy a je povinen být pojištěn po celou dobu trvání smluvního vztahu s DoDo Czech s.r.o. Uživatel potvrzením těchto podmínek potvrzuje, že osobní automobil je pojištěn i pro vznik škody způsobené řízením osobního automobilu třetí osobou.

II. Komunikace

Uživateli nejsou účtovány žádné další poplatky v souvislosti s komunikací s DoDo Czech s.r.o.. Uživatel hradí pouze poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora, v případě komunikace prostřednictvím SMS.

DoDo Czech s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup ke komunikaci, ani nezávadnost a bezpečnost Komunikace. DoDo Czech s.r.o. neodpovídá za případnou škodu způsobenou Uživateli při realizaci Komunikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele. DoDo Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele ke komunikaci.

III. Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů pro marketingové účely

1. Subjekt zpracovávající Vaše osobní údaje: Společnost DoDo Czech, spol. s. r.o., IČO: 24128848, se sídlem Křižíkova 148/34 (dále jen „správce“ nebo „společnost DoDo Czech“), je oprávněna ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to udělením informovaného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona o zpracování osobních údajů.

2. Podmínky udělení souhlasu: Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů je oprávněna udělit pouze fyzická osoba starší 18 let.

3. Osobní údaje zpracovávané výlučně pro marketingové účely: Mezi osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho informovaného souhlasu, patří: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo) a kontaktní údaje: e-mailová a poštovní adresa, tel. číslo.

4. Zdroj osobních údajů: Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro marketingové účely, získáváme přímo od Vás.

5. Účely zpracování osobních údajů při udělení Vašeho informovaného souhlasu: Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem zasílání nabídky produktů a služeb správce. Tato činnost zahrnuje: zasílání obchodních sdělení, zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích správce s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Správce Vás tímto rovněž informuje, že je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a to z důvodů oprávněného zájmu správce, přičemž pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu se Váš souhlas nepožaduje. Přímým marketingem se rozumí zasílání obchodních sdělení, které přímo souvisí se službou nebo zbožím, které bylo správcem již poskytnuto při plnění smlouvy (či objednávky) v rámci které došlo k získání Vašich osobních údajů.

6. Zpracování osobních údajů: Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně či automatizovaně. Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro marketingové účely. Těmito zpracovateli jsou jmenovitě:

– společnost Inveo.cz s.r.o., IČO: 28541669, se sídlem: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149063

– společnost DoDo services s.r.o., IČO: 061 98 180, se sídlem: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277955

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): GDPR@idodo.group

Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona o zpracování osobních údajů. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

7. Doba uchovávání osobních údajů: Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po 3 let, nebo, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje zcela vymazány.

8. Vaše právo souhlas kdykoliv odvolat: Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se správcem a na využívání jím nabízených produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat kdykoliv osobně prohlášením učiněným v sídle správce po předchozí domluvě, v listinné formě oznámením doručeným do sídla správce, nebo prohlášením zaslaným na uvedenou emailovou adresu správce: marketing@idodo.cz nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zaslaném obchodním sdělení. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedeným marketingovým účelům.

9. Vaše další práva při zpracování osobních údajů: Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Rovněž máte právo nás požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Adresa: DoDo Czech, spol. s.r.o., Pernerova 702/39, Karlín, 186 00 Praha 8
Email: marketing@idodo.cz
Tel: 773 117 890

IV. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči DoDo Czech s.r.o. prohlašuje, že:

i. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
ii. veškeré údaje, které poskytuje IL, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
iii. se před zahájením užívání Služby DoDo důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

i. nebude používat Službu DoDo, pokud by jejím použitím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů,
ii. pokud je mu méně než 18 let, nebude Službu DoDo využívat k účelům, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let.

Uživatel je oprávněn zboží reklamovat a to buď elektronickou cestou na adresu reklamace@idodo.cz, nebo písemně na adresu sídla DoDo Czech s.r.o.. K reklamaci je nutné přiložit doklad o poskytnutí služby.

V. Průběh poskytování služeb

Uživatel prostřednictvím komunikačních kanálů objedná u DoDo Czech s.r.o. dodání služby/zboží. Objednávka musí obsahovat minimálně:
1. specifikaci zboží/služeb
2. požadovaný termín doručení a místo doručení v případě služby související se správou osobního automobilu termín převzetí
3. údaje o kontaktní osobě, pokud to není Uživatel, včetně tel. spojení.
Není-li objednávka dostatečně určitá, vyzve DoDo Czech s.r.o. Uživatele k jejímu upřesnění.

DoDo Czech s.r.o. následně zašle Uživateli návrh obsahující specifikaci zboží/služeb a cenu včetně DPH. Cena je splatná při doručení zboží v hotovosti nebo platební kartou skrze platební terminál. u služby související se správou osobního automobilu je služba splatná při převzetí osobního automobilu zaměstnancem DoDo Czech s.r.o. služby spojené se správou osobního automobilu jsou vykonávány jménem DoDo Czech s.r.o. na účet uživatele.

Po odsouhlasení ze strany Uživatele, započne DoDo Czech s.r.o. s poskytováním služeb a dodá objednané zboží na požadovanou adresu.
U služeb souvisejících se správou osobního automobilu zašle změstnanec DoDo czech s.r.o. po ukončení sms zprávu uživateli s termínem předání osobního automobilu. V případě, že se nepodaří zboží v termínu doručit, vyčká doručovatel 15 minut, když v mezidobí bude Uživateli zaslána zpráva s upozorněním. Poté DoDo Czech s.r.o. zásilku uloží a vyrozumí o tom Uživatele.

Uživatel může požádat o opakované doručení za poplatek 100,-Kč, nebo si může zboží vyzvednout následující pracovní den na adrese provozovny, která je uveřejněna na www.idodo.cz. V případě, že Uživatel do 48 hodin po termínu doručení nepožádá o opakované doručení, nebo zboží nevyzvedne, je DoDo Czech s.r.o. oprávněn objednávku stornovat a naúčtovat storno poplatek ve výši 30 % z ceny zboží včetně DPH, minimálně však 100,- Kč.

VI. Závěrečná ustanovení

DoDo Czech s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. DoDo Czech s.r.o. informuje Uživatele o změně Podmínek na internetové stránce www.idodo.cz, případně jiným vhodným způsobem. Podmínky nabývají účinnosti následující den po zveřejnění, není-li výslovně uveden datum pozdější.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou DoDo se řídí právním řádem České republiky (zejména pak ustanovením § 2430 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Služby DoDo realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2016
V Praze dne 1.2.2016
Poslední aktualizace obchodních podmínek: 1. 10. 2019