Spracovanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha manuálne či automatizovane. Spracovávame tieto osobné údaje: telefónne číslo; meno a priezvisko; email

Ku spracovaniu Vašich osobných údajov sú využívaný taktiež ďalší spracovatelia, ak je to nevyhnutne nutné pre marketingové účely. Týmito spracovateľmi sú menovito:

spoločnosť Inveo.cz s.r.o.,
IČO: 28541669,
so sídlom: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8,
spoločnosť vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 149063

spoločnosť DoDo services s.r.o.,
IČO: 061 98 180,
so sídlom: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8,
spoločnosť vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 277955

Poverencom pre ochranu údajov je:

Czech DPO Office s.r.o.,
IČ: 06829716,
so sídlom: Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C vložka 289706

kontaktná osoba:

Ing. Bc Jiří Rezler,
bytom: Sokolovská 837/31a,
Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec,
tel.: 736 456 122,
e-mail: info@czechdpooffice.eu

Pred prevzatím osobných údajov treťou osobou, ako je uvedené vyššie, je vždy s touto osobou uzatvorená písomná zmluva upravujúca spracovanie osobných údajov, ktorá obsahuje záruky pre spracovanie osobných údajov podľa nariadení GDPR a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

Vaše osobné údaje nepredávame do krajín mimo EU

Doba uchovávania osobných údajov

Pridelený súhlas zostáva v platnosti a účinnosti po dobu 3 rokov, alebo, pokiaľ súhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje úplne vymazané.

Vaše právo súhlas kedykoľvek odvolať

Vami udelený súhlas je dobrovoľný, môžete ho odmietnuť, udeliť alebo udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu, alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vzťah so správcom a na využívanie ním ponúkaných produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením učineným v sídle správcu po predchádzajúcej dohode, v listovej forme oznámením doručeným do sídla správcu, alebo prehlásením zaslaným na uvedenú emailovú adresu správcu: marketing@idodo.cz alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom zadelení. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje k vyššie uvedeným marketingovým účelom.

Vaše ďalšie práva pri spracovávaní osobných údajov

Máte právo nás požiadať o poskytnutie informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných, a to hlavne s účelom spracovania, kategórii spracovávaných osobných údajov, príjemcov osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané priamo od Vás, dobe uloženia osobných údajov. Taktiež máte právo nás požiadať o opravu či vymazanie Vašich osobných údajov, poprípade o obmedzenie ich spracovávania. Taktiež máte právo vzniesť námietku proti spracovávaniu, právo na prenesenie Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť pri dozorovom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00, Praha 7- Holešovice.

V prípade akýchkoľvek otázok na spracovávanie Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne, elektronicky či telefonicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Adresa: DoDo Czech, spol. s.r.o., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8

Email: marketing@idodo.cz
Tel: 773 117 890