Súhlas so spracúvaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

pre:

DoDo Services Slovakia s. r. o.,

IČO: 51 885 191, so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. : Sro, vl. č. 131121/B

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnost“)

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ týmto udeľujem dobrovoľne súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov, najmä v rozsahu vyplneného formulára na webovej stránke idodo.sk, a so zasielaním obchodných informácii Spoločnosti.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel zaradenia do databázy a na ďalšie reklamné a marketingové účely, t. j. najmä ponúkanie služieb, a za účelom zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že udelenie tohto súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a poskytnuté slobodne.

Tento súhlas udeľujem na dobu 2 rokov od jeho udelenia alebo do jeho odvolania.  

Beriem na vedomie, vyššie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať (pričom tým nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založená na súhlase pred jeho odvolaním), a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na adresu povereného zástupcu Spoločnosti (kontaktné údaje viď. nižšie).

Beriem na vedoemie, že moje osobné údaje môžu byť odovzdané ďalším príjemcom, a to:

Beriem na vedomie, že mám tieto práva podľa GDPR:

  1. požiadať o bezplatný prístup k svojim osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva;
  2. požiadať o kópiu týchto osobných údajov;
  3. požiadať o opravu údajov, a to v prípadoch, kedy budú tieto údaje nepresné;
  4. požiadať o výmaz osobných údajov spracovaných Prevádzkovateľom, pokiaľ už pominuli dôvody a účel spracúvania, alebo pokiaľ dotknutá osoba súhlas odvolá, či podá námietky voči spracúvaniu údajov, event. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby spracoval v rozpore s GDPR alebo Zákonom;
  5. požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, alebo požiadať o prenos osobných údajov.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa, a to na e-mailovú adresu: GDPR@idodo.group alebo na úrad vykonávajúci dozor, tj. t. j. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Tento súhlas je udelený prostredníctvom webového formulára.